Daily Archives: May 11, 2018

Dự án BT ngàn tỷ, nguy cơ tiện lợi nhóm “ăn 2 đầu”

Ghi nhận mặt tích cực của phương thức xã hội hóa đầu tư theo các hình thức: Xây dựng – chuyển giao (BT); Hợp tác công tư (PPP); Xây dựng – khai thác – chuyển giao (BOT)… tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cũng chỉ rõ nhiều nguy cơ phát sinh. Kiến […]