Daily Archives: August 19, 2018

Đề xuất sửa đổi nhiều nội dung của Luật Đất đai

Có hiệu lực từ ngày 1.7.2014, Luật Đất đai 2013 so với Luật Đất đai 2003 có nhiều điểm mới, quy định cụ thể các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của người sử dụng đất, cũng như công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, sau 4 năm […]