Daily Archives: September 13, 2019

Nhà thầu chính hỗ trợ tạm ứng 1 tỷ đồng

Để xử lý tiền lương cho công nhân xây dựng tại dự án Đại Phước Lotus bị nhà thầu phụ nợ tiền lương, nhà thầu chính đã đồng ý hỗ trợ tạm ứng 1 tỷ đồng để nhà thầu phụ chi trả cho công nhân. “Tuýt còi” dự án Nhơn Hội New City mở bán, […]