Bưu Điện Sài Đồng – Long Biên

bưu điện sài đồng

Bưu Điện Sài Đồng Địa chỉ 575, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

bưu điện sài đồng

Chức năng nhiệm vụ

– Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn .
– Cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo quy hoạch, kế hoạch phát triển bưu chính của Bưu Điện tỉnh và những nhiệm vụ công ích khác do Bưu Điện Quận giao hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
– Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của Tổng Công ty và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, phát hành báo chí, tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước trên địa bàn.
– Hợp tác với những doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh những dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn (khi có ý kiến của Bưu Điện Quận).
– Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát.
– Tổ chức kinh doanh những ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và được Bưu Điện Quận cho phép.
– Đảm bảo thông tin về Bưu chính trên địa bàn, phục vụ các cơ quan Đảng, chính quyền, phục vụ quốc phòng an ninh, các yêu cầu thông tin khẩn cấp của Chính quyền địa phương.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =